Бібліотека jQuery

jQuery є найпопулярнішою бібліотекою JavaScript, яка допомагає легко отримати доступ до будь-якого елементу DOM, звертатись до атрибутів, вмісту елементів DOM, та маніпулювати ними.


Щоб підключити jQuery потрібно вказати шлях до бібліотеки
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
Можна скористатись онлайновими сховищами, наприклад
<script src="https://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>

Після підключення бібліотеки, можна описати сам скрипт:

<script>
$(document).ready(function() {
// ваш скрипт
}); // кінець функції ready
</script>

Функція у даному випадку очікує повного завантаження документа у вікні браузера, і після цього запускає на виконання скрипт.

Можна також записати подібну функцію скорочено:

$(function() {
//ваш скрипт
}); // кінець функції ready


Оскільки бібліотека jQuery базується на JavaScript, будь-який скрипт jQuery можна записати й мовою JavaScript. 


Селектори jQuery

Так, вибрати елемент сторінки за ідентифікатором можна кодом JavaScript
document.getElementById('banner');
або аналогічним за результатом кодом jQuery
$('#banner')

Для вибору елементів певного класу:
document.getElementsByClassName('author');
або $('.author')

Для вибору всіх тегів гіперпосилань:
document.getElementsByTagName('a');
або просто $('a');

Як бачимо, запис у jQuery значно лаконічніший: 


Порівняння
Вибрати елемент сторінки за ідентифікатором document.getElementById('banner'); $('#banner')
Вибрати елементи певного класу document.getElementsByClassName('author');
$('.author')
Вибрати всі теги гіперпосилань document.getElementsByTagName('a');
$('a');


Логіка роботи бібліотеки відповідає алгоритмам функціонування JavaScript: після вибору певного об'єкту чи групи об'єктів, можна вказати чи змінити їхні властивості. Наприклад, задати вміст банера з ідентифікатором banner у вигляді заголовка першого рівня з текстом JavaScript was here:

$('#banner').html('<h1>JavaScript was here</h1>');


Можна виконувати складніший вибір об'єктів обробки. Наприклад, якщо у списку з ідентифікатором navBar є посилання a, код $('#navBar a') вибере усі посилання.
Код $('body > p') вибере усі абзаци, котрі виділені безпосередньо у body, а не вкладені в інші об'єкти.


Виділення може базуватись на наявності певного параметра чи його значенні. Так, код $('img[alt]') виділить усі зображення, у яких заданий альтернативний опис, а $('input[type="text"]') - усі елементи введення форми, що мають тип текст.


Код $('p:first'); виділяє перший абзац документа, а $('p:last'); відповідно останній. $('div:hidden') дозволяє виділити всі блоки div, які є прихованими. Подібних фільтрів є досить багато і вони дозволяють дуже гнучко виділяти об'єкти документа, над якими потрібно виконувати операції скрипту.


Вибір об'єктів у циклі

Варто зауважити, що селектор $  по суті містить вбудований цикл, який дозволяє опрацювати УСІ елементи сторінки, що відповідають умові відбору. Наприклад, якщо на сторінці є блок з ідентифікатором slideshow, в якому міститься 20 зображень, то код $('#slideshow img').hide(); дозволяє приховати усі ці зображення, незалежно від їхньої кількості.

Власне цикл з перебором кожного об'єкта, що відповідає умові можна організувати за допомогою функції each:

$('img').each(function() {
alert('ще одна картинка');
});

у даному випадку генерується вікно сповіщення на кожне із зображень, які є на сторінці. При цьому кожне індивідуальне зображення можна ідентифікувати за допомогою конструкції $(this)


Дії над виділенням

У процесі обробки елементів сторінки може виникати необхідність збереження тих чи інших даних у змінних. Наприклад, змінна imageFile містить вміст атрибута src зображення img, що міститься у блоці banner 
var imageFile = $('#banner img').attr('src');

Команда, подана нижче, задає атрибут (attr)  із назвою src у значення images/newImage.png для зображення  img, що міститься у блоці  banner 
$('#banner img').attr('src','images/newImage.png');


Скорочений запис

Важливою особливістю коду на jQuery э можливість скороченого запису. Якщо над одним і тим же виділенням потрібно виконати кілька команд, можна їх записати в одному рядку:

$('#popUp').width(300).height(300).text('Hi!').fadeIn(1000);

Це означає, що елемент з ідентифікатором popUp набуває ширини 300, висоти 300, тексту Hi!, який з'являється поступово протягом 1000 мілісекунд.


Приклад

Порівняємо виконання однієї і тієї ж задачі засобами "чистого" JavaScript та бібліотеки jQuery. Наприклад, додавання дії приховання до усіх абзаців документа можна реалізувати таким кодом JavaScript:

<html>
<head><meta charset="utf-8">

<script>
function myFunc() {
var abzac = document.getElementsByTagName("p");   // список абзаців
for (var i = 0; i < abzac.length; i++) {                                 // для кожного абзацу
    abzac[i].addEventListener("click", function()              //додаємо подію клацання
          {event.target.style.display = "none"});                  //приховуємо об'єкт, по якому клацнули
    }
}

</script>

</head>
<body  onload="myFunc()">
<p>Перший абзац</p>
<p>Другий абзац</p>
<p>Третій абзац</p>
<p>Четвертий абзац</p>
</body>
</html>


і таким кодом jQuery:
<script>
$(document).ready(function(){   //після завантаження документа
    $("p").click(function(){              //при клацанні на об'єкт абзац
        $(this).hide();                         //приховати цей об'єкт
    });
});

</script>

Код прикладу: https://jsfiddle.net/oksanapas/x65debqk/3/ 

Як бачимо у коді jQuery відсутній список абзаців та цикл для їх перебору. Також зручно, що у коді вмісту сторінки не потрібно передбачати виклик функції onload=" myFunc()", оскільки функція виконується автоматично після завантаження документа.


Приклад скороченого запису

Ще один приклад, у якому до елемента із певним ідентифікатором застосовуються як зміни у зовнішньому вигляді, наповненні та функціональності: змінюється текст, який стає червоного кольору; додається клас, за яким згодом можна виконувати додаткові функції; прив'язується обробник події клацання, який виводить на екран повідомлення з атрибуту alert, теж доданого у цій функції.

$(document).ready(function(){
$('#test') //знаходимо елемент з id="test"
    .text('Клікни по мені')  //встановлюємо текст елемента рівним "Клікни по мені"
    .addClass('myAlert')     //додаємо клас "myAlert"
    .css('color','red')      //встановлюємо колір тексту червоним
    .attr('alert','Привіт, світе!') // додаємо атрибут "alert" із значенням "Привіт, світе!"
    .bind(                       // додаємо в обробник події click функцію, яка відкриє модальне
        'click',                 // вікно із текстом, що вказаний в атрибуті "alert" ("Привіт, світе!")
        function(){alert($(this).attr('alert'))}
    );
});

Приклад у редакторі JSBin https://jsbin.com/juqizitotu/1/edit?html,js,output


Події та методи

Приховати текст абзацу при клацанні на ньому:

$("p").click (function(){

  $(this).hide();

});


Приховати текст при наведенні на нього вказівника мишки:

$("p").mouseenter(function(){

  $(this).hide();

});


Додати подію приховування за клацанням мишки для всіх абзаців:

$("p").on("click", function(){

  $(this).hide();

});


Додати метод перемикання видимості за клацанням мишки:

$("button").click(function(){

  $("p").toggle();

});


Додати метод анімованої появи елемента:

$("div").slideUp("slow");


Метод анімованого руху елемента:

$("div").animate({left: '250px'});

Для того, щоб працювала анімація елементів div, слід задати стиль їх розташування, наприклад style="position:relative;"


Метод анімованої зміни стилю елемента:

$("div").animate({

opacity: '0.4',  

height: '500px',  

width: '500px'},

"slow");


Вправи на вивчення JQuery: https://www.w3schools.com/jquery/exercise_jq.asp?filename=exercise_jq_selectors1

https://learningapps.org/display?v=pi1n95khk21 Завдання

Поекспериментуйте та створіть документ, у якому при клацанні на елементи, відбувається їх анімований рух сторінкою/

У редакторі https://jsbin.com/?html,js,output не забудьте підключити бібліотеку JQuery 


Аналогічно - у редакторі jsfiddle:


Остання зміна: середа 31 березня 2021 21:31