Викладено сучаснi пiдходи до розробки та адмiнiстрування веб-сайтiв.

Розглянуто базовi принципи органiзацiї онлайнових ресурсiв, описано засоби автоматизованого створення веб-сайту на безкоштовному серверi, роботу в середовищi Microsoft FrontPage, використання мови HTML i таблиць каскадних стилiв. Важливе значення має роздiл, присвячений принципам графiчного та стилiстичного оформлення веб-сторiнок.