Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформатика в старшій школі є логічним продовженням курсу інформатики основної школи, під час вивчення якого в учнів було сформовано основи інформаційної культури та базові компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Завданнями навчання інформатики в старшій школі є:

 • формування в учнів знань й умінь, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів, у повсякденному житті;
 • розвиток в учнів готовності застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо реалізації інформаційних процесів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства;
 • розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки життєдіяльності та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні засоби обміну даними.

Основою навчання інформатики в 10-11 класах є базовий модуль, зміст якого може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні, визначеному чинним Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею програми, рознесення вивчення базового модуля на два роки не допускається.

Теми курсу

 • Інформаційні технології в суспільстві
 • Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних
 • Системи керування базами даних
 • Мультимедійні та  гіпертекстові документи


Цей курс призначено для ознайомлення з програмуванням мовою Python

На відміну від більшості підручників з програмування, в цьому курсі переважно розглядаються задачі практичного характеру, доступні для розв'язання учнями 8-9 класів

Курс продовжується низкою проектів з використанням графічного інтерфейсу користувача, а також охоплює теми використання структур даних та теорії алгоритмів (графів). 

Таким чином цей курс відповідає чинній програмі профільного вивчення програмування і може використовуватись у 10-11 класах інформаційно-технологічного профілю.

Processing - це відкрита мова програмування, що базується на Java. Надає легкий і швидкий інструментарій для людей, які хочуть програмувати зображення, анімації та інтерфейси. Курс пропонується як вибірковий модуль у старших класах профільної школи.

Теми курсу

 • Цифрове мистецтво та творчість
 • Графічні побудови та взаємодії
 • Функції
 • Об’єкти та класи
 • Мультимедіа
 • Інтерфейс програмного продукту

Дистанційний курс відповідає навчальній програмі вибіркового модулю «Креативне програмування» https://sites.google.com/view/new-site-for-lesson1011/креативне-програмування

Вибіркові модулі для розширення курсу інформатики учитель добирає, відповідно до профілю навчання навчального закладу, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного забезпечення.

Модуль "Графічний дизайн" включає наступні теми:

 • Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації
 • Растрова графіка
 • Основи композиції та дизайну
 • Векторна графіка
 • Графічний дизайн у поліграфії
Дистанційний курс відповідає навчальній програмі вибіркового модулю «Графічний дизайн» https://sites.google.com/view/new-site-for-lesson1011/графічний-дизайн


Вибіркові модулі для розширення курсу інформатики учитель добирає, відповідно до профілю навчання навчального закладу, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного забезпечення.

Модуль "Веб-технології" включає наступні теми:

 • Напрямки та інструменти веб-дизайну
 • Проектування та верстка веб-сторінок
 • Графіка та мультимедіа для веб-середовища
 • Веб-програмування
 • Основи дизайну та просування веб-сайту

Дистанційний курс відповідає навчальній програмі вибіркового модулю «Веб-технології» https://sites.google.com/view/new-site-for-lesson1011/веб-технології

Вибіркові модулі для розширення курсу інформатики учитель добирає, відповідно до профілю навчання навчального закладу, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного забезпечення.

Модуль "Бази даних" включає наступні теми:

 • Проектування моделі бази даних
 • Створення реляційної бази даних

Дистанційний курс відповідає навчальній програмі вибіркового модулю «Бази даних» https://sites.google.com/view/new-site-for-lesson1011/бази-даних
Курс призначено для учнів, які навчаються у класах інформаційно-технологічного профілю та працюють у середовищі програмування Visual Studio C++.

Передбачається, що учні раніше вивчали мову програмування Pascal, тобто знають основи алгоритмізації та основний синтаксис.

Цей курс створено для пілотного проекту освіти з цифрового громадянства (2019-2020 н.р.).

Школи ознайомляться з 10 сферами освіти з цифрового громадянства та дослідять навчальні підходи, які заохочують ефективне використання цифрових технологій, водночас розвиваючи поняття громадянства, що базується на повазі до прав людини та демократичній культурі.

Digital Kids - курс креативного програмування та обчислювального мислення. 

Доступ лише для учасників клубу Шалених Математиків