Метою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» є формування в учнів знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і майбутній професійній діяльності

Розглянуто новiтнi методи вирiшення однiєї з найактуальнiших проблем сучасного свiту — подання своїх знань, досягнень та можливостей.
Сьогоднi це не можна реалiзувати без засобiв розробки та демонстрування електронних презентацiй.

Метою курсу є навчити учнів застосовувати табличний процесор для виконання найрізноманітніших завдань. Увага приділяється в першу чергу практичному аспекту навчання, тож учням пропонується розв'язати задачі, що різняться не лише за складністю, а і за прикладною сферою.

Курс за вибором «Основи баз даних» призначено для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів будь-яких профілів і напрямів спеціалізації. Мета курсу полягає у формуванні однієї зі складових інформаційної культури учнів, а саме знань, умінь і навичок, необхідних для структурування даних, їх подання у табличній формі та подальшої обробки.

Викладено сучаснi пiдходи до розробки та адмiнiстрування веб-сайтiв.

Розглянуто базовi принципи органiзацiї онлайнових ресурсiв, описано засоби автоматизованого створення веб-сайту на безкоштовному серверi, роботу в середовищi Microsoft FrontPage, використання мови HTML i таблиць каскадних стилiв. Важливе значення має роздiл, присвячений принципам графiчного та стилiстичного оформлення веб-сторiнок.

Новий курс сучасного веб-дизайну розроблено у 2015 році. Він охоплює вивчення таких тем та інструментів:

  • мова розмітки гіпертексту HTML5
  • оформлення сторінок каскадними аркушами стилів CSS5 
  • основи веб-програмування мовою JavaScript (+JQuery)
  • розробка сайту в онлайновому конструкторі сайтів
  • розробка сайту на движку WordPress
  • основи дизайну та SEO просування сайту 

Метою курсу за вибором «Інформаційний працівник» є формування важливої складової інформаційної культури учнів — ключових компетенцій, необхідних для впевненого та ефективного використання інформаційних технологій для вирішення реальних життєвих задач; розвиток логічного мислення, вміння розв’язувати практичні задачі різних рівнів складності, вміння планувати свою діяльність, вміння успішно взаємодіяти та творчо працювати у складі групи.

Мета курсу: підготувати учнів до розумного, вдумливого сприйняття сучасного інформаційного простору. Сформувати теоретичну базу знань учнів з основ медіа-грамотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіа-джерел. Сприяти поінформованому та критичному сприйняттю медіа.